Cultura en xifres

>> Dades generals

Abans de res, un poc de context:: 

  • Alacant és una ciutat de 329.988 habitants1
  • La província d'Alacant és la quinta província més poblada del país (1.825.332 persones), la quinta en densitat de població i la més densament poblada de la Comunitat Valenciana2 
  • El pressupost municipal de la Regidoria de Cultura en 2017 va ser de 1.452.606, el 0'59% del pressupost anual Municipal3

Referències:

  1. Població l'any 2017 segons l'Institut Nacional d'Estadística
  2. Font: Institut Nacional d'Estadística
  3. Ajuntament d'Alacant: Pressupost Municipal

>> Números del pressupost municipal

En este enllaç pots veure com es descompon en partides de gasto, projectes i activitats realitzats, aportacions, subvencions i premis concedits, així com les inversions concretades durant tot eixe any. Sé curios/a... assabenta't!

¿Què més números maneja l'Ajuntament? 

  • Impulsa Cultura: estudi que arreplega l'anàlisi, diagnostic i proposta de furtur sobre formes econòmiques vinculades a la cultura i la creativitat a Alacant realitzat per l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (ALDES) en col.laboració amb l'Escola d'Organització Industrial (EOI)

>> Els números d'este mapa, manejant les dades del formulari.

Gràcies als formularis omplits en este mapa disposem d'estes dades a temps real (és a dir, actualitzant-se automàticament amb cada nova entrada al mapa):

 

 

Identitat jurídica

Percentatge d'Agents amb cada identitat jurídica:

 

Percentatge d'Espais amb cada identitat jurídica:

 

Nombre d'Agents i Espais en cada franja de facturació anual, segons la seua identitat jurídica:

 

Nombre d'Agents i Espais associats a cada temàtica, segons la seua identitat jurídica:

 

Ingressos

Freqüència amb la qual s'originen diferents tipus d'ingrés:

 

Gastos

Freqüència amb la qual es realitzen diferents tipus de gasto:

 

Àmbit d'actuació

Nombre d'Agents i Espais que treballen en cada àmbit o escala territorial, segons la seua identitat jurídica.

 

Nombre d'Agents i Espais que treballen en cada àmbit o escala territorial, segons les seues temàtiques.